trinh-bay-hoan-canh-sang-tac-tuyen-ngon-doc-lap-cua-ho-chi-minh
Lớp 12

Trình bày hoàn cảnh sáng tác “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Đề bài: Anh chị hãy trình bày hoàn cảnh sáng tác của văn bản  “Tuyên ngôn độc lập”  (Hồ Chí Minh)

Bài tham khảo

Tuyên ngôn độc lập là văn bản chính luận có ý nghĩa vô cùng to lớn khi lần đầu tiên tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và bạn bè thế giới về nền độc lập mà dân tộc ta đã đánh đổi, hi sinh tất cả để giành lại. Đặt văn bản “Tuyên ngôn độc lập” trong hoàn cảnh sáng tác năm 1945 ta sẽ thấy hết được ý nghĩa, và vai quan trọng về chính trị, lịch sử mà tuyên ngôn mang lại.

Ngày 19/8/1945 cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh và trung ương Đảng từ  chiến khu Việt Bắc đã trở về Hà Nội. Nền độc lập mà khó khăn lắm chúng ta mới giành lại được nhanh chóng bị đe dọa vởi sự nhăm nhe của thực dân Pháp dưới lớp ngụy trang của quân Đồng minh.

Thực dân Pháp đã nhân danh quân đội đồng minh vào Việt Nam để giải giáp quân đội Nhật  với lí lẽ xảo trá: Đông Dương là thuộc địa của Pháp bị Nhật xâm chiếm, nay Nhật đã đầu hàng quân đồng minh nên Pháp có quyền tiếp quản Đông Dương từ tay Nhật. Chúng đã kéo quân vào Việt Nam giải giáp quân Nhật nhưng thực chất là để thực hiện âm mưu xâm lược, thôn tính đất nước ta một lần nữa.

Trong bối cảnh đó, ngày 26/8/1945 tại số nhà 48 phố Hàng Ngang, chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo văn bản Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình trước hàng triệu quốc dân đồng bào, Người đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Tuyên ngôn độc lập của chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được sáng tác nhằm mục đích tuyên bố với đồng bào, bạn bè thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập mà còn mạnh mẽ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Tuyên ngôn độc lập đã xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến đã tồn tại ngót 1000 năm và hơn 80 năm thống trị bởi thực dân để khẳng định sự độc lập, tự chủ, tự quyết của Việt Nam, qua đó ngăn chặn âm mưu xâm lược, chiếm đóng đất nước ta một lần nữa của Pháp.

Bản tuyên ngôn độc lập đã khẳng định mong muốn, ý chí, quyết tâm chung của toàn thể dân tộc Việt Nam trong việc bảo vệ độc lâp, tự do của tổ quốc.

Loading...